Our service

slide3

การบริการของเรา
– แปลหนังสือรับรองทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
– แปลเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท (นิติกรรมสัญญาทุกแบบ)
– แปลเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท
– จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
– ให้คำปรึกษา ในการทำวีซ่า work permit
– บริการรับ-ส่ง เอกสารงานแปลทาง EMS ทั้งในและนอกประเทศ
– บริการรับ-ส่ง เอกสารงานแปลทาง Email ทั้งในและนอกประเทศ

แปลเสร็จภายใน 1 วัน “ใบรับรองความเป็นโสด”
– ทะเบียบบ้าน สูติบัตร มรณบัตร บัตรประชาชน ใบเหลือง ในเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองต่าง ๆโฉนดที่ดิน
– ประกาศนียบัตร ใบ ร.ด. คู่มือทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบผ่านงาน
– หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
– ใบรับรองแพทย์ หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการตาย บัตรผู้เสียภาษี ใบแจ้งความของหาย และอื่น ๆ

แปลเสร็จภายใน 2 วัน
– นิติกรรมสัญญาทุกประเภท เอกสารทางธุรกิจ- บัญชี หนังสือบริกครณ์สนธิ
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
– หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท-หจก. คำฟ้อง คำพิพากษา เอกสารทางศาล และอื่น ๆ

วิธีการชำระเงิน
เข้ามาชำระที่:
ศูนย์การแปลภาษาหาดใหญ่ เลขที่ 86 ถ.มงคลประชา 1 ซ.19 ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หรือ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร:
ชื่อบัญชี นายวีระศักดิ์ โรจนมงคล ธนาคารกรุงไทย
สาขาหาดใหญ่ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 902-1-83513-4
Mr.Veerasak Rojanamongkol (Tony)